آزمون دوره ی آموزش ضمن خدمت بانکداری٢

با هدف ارتقا سطح علمی و بازدهی

آزمون دوره ی آموزش ضمن خدمت بانکداری ۲ شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار مورخ چهارشنبه ١١مهر٩۶ برگزار شد.

بزودی از رتبه های برتر این آزمون ها تقدیرشایسته ای به عمل خواهدآمد.