اعلام نتایج آزمون استخدامی سال 1396

نمرات آزمون گروه حقوق

شماره داوطلبی هوش رفتار سازمانی بینش اسلامی حقوق نمره کل از ۸۹
۱۳۱۹ ۱۳ ۱ ۴ ۲۵ ۴۳
۱۳۰۱ ۷ ۵ ۴ ۲۳ ۴۱
۱۳۱۱ ۱۰ ۱ ۷ ۲۳ ۴۱
۱۳۰۷ ۱۱ ۴ ۵ ۱۹ ۳۹
۱۳۰۰ ۱۵ ۳ ۶ ۱۵ ۳۹
۱۳۱۳ ۹ ۱ ۳ ۱۵ ۳۸
۱۳۱۷ ۷ ۴ ۷ ۱۵ ۳۳
۱۳۱۴ ۶ ۱ ۴ ۲۰ ۳۱
۱۳۱۶ ۸ ۲ ۶ ۱۵ ۳۱
۱۳۱۸ ۷ ۳ ۵ ۱۳ ۲۸

ادامه گروه حقوق

 
شماره داوطلبی هوش رفتار سازمانی بینش اسلامی حقوق نمره کل از ۸۹
۱۳۰۸ ۱۵ ۱ ۶ ۲۲ ۵۰
۱۳۰۶ ۱۳ ۴ ۳ ۲۴ ۴۶
۱۳۱۰ ۱۳ ۴ ۵ ۲۳ ۴۵
۱۳۰۳ ۱۴ ۲ ۳ ۲۵ ۴۴
۱۳۱۲ ۹ ۲ ۶ ۲۶ ۴۳

نمرات آزمون گروه عمران

شماره داوطلبی هوش رفتار سازمانی بینش اسلامی عمران نمره کل از ۷۴
۱۴۰۵ ۹ ۳ ۶ ۱۳ ۳۱
۱۴۰۳ ۱۵ ۲ ۴ ۷ ۲۸
۱۴۰۶ ۴ ۳ ۶ ۱۰ ۲۳
۱۴۰۸ ۷ ۳ ۴ ۹ ۲۳
۱۴۰۰ ۶ ۳ ۳ ۶ ۱۸

نمرات آزمون بانکداری ، حسابداری و بازرگانی

شماره داوطلبی هوش رفتار سازماننی بینش اسلامی بانکداری حسابداری بازرگانی کل از ۹۹
۱۰۱۴ ۸ ۵ ۱ ۹ ۹ ۸ ۴۰
۱۰۲۲ ۹ ۱ ۴ ۱۰ ۷ ۷ ۳۸
۱۰۳۳ ۱۰ ۴ ۶ ۱۱ ۱۱ ۵ ۴۷
۱۰۱۳ ۹ ۳ ۵ ۱۴ ۱۲ ۸ ۵۱
۱۰۱۲ ۱۳ ۸ ۵ ۱۴ ۱۲ ۴ ۵۶
۱۰۰۶ ۱۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۱ ۶ ۴۷
۱۰۲۵ ۶ ۴ ۶ ۱۲ ۸ ۶ ۴۳
۱۰۰۲ ۱۴ ۲ ۶ ۸ ۱۱ ۶ ۴۹
۱۰۱۰ ۸ ۴ ۵ ۹ ۸ ۱۰ ۴۴
۱۰۰۱ ۵ ۲ ۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۴۳
۱۰۰۵ ۵ ۵ ۶ ۹ ۴ ۸ ۳۷
۱۰۱۸ ۱۱ ۴ ۳ ۷ ۵ ۷ ۳۷
۱۰۰۴ ۱۱ ۵ ۷ ۹ ۹ ۶ ۴۶
۱۰۲۱ ۶ ۵ ۴ ۷ ۶ ۱۰ ۳۸
۱۰۲۴ ۲ ۲ ۳ ۱۲ ۶ ۶ ۳۱
۱۰۳۴ ۱۱ ۲ ۶ ۹ ۱۲ ۱۰ ۴۰
۱۰۱۱ ۱۴ ۴ ۷ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۵۸
۱۰۱۷ ۱۳ ۴ ۷ ۹ ۹ ۸ ۴۴
۱۰۱۹ ۵ ۳ ۳ ۶ ۸ ۸ ۳۳
۱۰۳۰ ۱۰ ۴ ۵ ۴ ۲ ۳ ۲۸

نمرات آزمون گروه کامپیوتر

شماره داوطلبی هوش رفتار سازمانی بینش اسلامی IT نمره کل از ۸۰
۱۲۲۷ ۱۳ ۷ ۶ ۲۶ ۵۳
۱۲۲۳ ۱۴ ۴ ۷ ۲۰ ۴۶
۱۲۱۹ ۱۶ ۳ ۸ ۱۷ ۴۵
۱۲۲۶ ۱۲ ۴ ۶ ۲۲ ۴۵
۱۲۱۲ ۱۶ ۷ ۴ ۱۵ ۴۳
۱۲۰۲ ۱۶ ۷ ۷ ۱۲ ۴۳
۱۲۲۲ ۱۵ ۲ ۷ ۱۷ ۴۲
۱۲۱۴ ۱۲ ۲ ۵ ۲۱ ۴۱
۱۲۱۰ ۱۴ ۳ ۵ ۱۷ ۴۰
۱۲۳۱ ۱۵ ۵ ۳ ۱۵ ۳۹
۱۲۲۸ ۱۴ ۱ ۶ ۱۶ ۳۸
۱۲۲۴ ۱۴ ۴ ۴ ۱۵ ۳۸
۱۲۰۶ ۱۱ ۴ ۶ ۱۴ ۳۶
۱۲۰۷ ۱۱ ۴ ۴ ۱۴ ۳۴
۱۲۲۵ ۱۲ ۸ ۵ ۸ ۳۴
۱۲۰۳ ۹ ۱ ۵ ۱۵ ۳۰
۱۲۱۱ ۱۱ ۴ ۴ ۱۲ ۳۲
۱۲۱۷ ۱۱ ۴ ۳ ۱۰ ۲۸
۱۲۳۰ ۹ ۳ ۵ ۱۰ ۲۸
۱۲۰۱ ۶ ۴ ۳ ۱۳ ۲۷
۱۲۲۱ ۱۱ ۱ ۵ ۹ ۲۷
۱۲۱۶ ۹ ۴ ۳ ۶ ۲۳
درباره مدیر سایت