آدرس :شهریار خیابان مصطفی خمینی ,(کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوچه نور 

تلفن: ۶۵۲۴۶۸۱۰

      ۶۵۲۶۵۲۶۲   

      ۶۵۲۴۵۳۹۴