مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار

 پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

در سالن اجتماعات دفتر مرکزی

با حضور مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار مهندس بهزاد درخشان ، ریاست هیئت مدیره مهندس علی کریمپور ، سایر اعضای هیئت مدیره ، بازرسین و نماینده ی سازمان تعاون برگزار شد.

بدلیل عدم حضور نصف به علاوه یک اعضا با توجه به مفاد ماده ۲۴ اساسنامه این جلسه رسمیت نیافت .

مقرر گردید تاریخ نوبت دوم مجمع عادی در آینده ی نزدیک آگهی گردد.

 

درباره مدیر سایت