مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار ، روز پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ در سالن اجتماعات دفتر مرکزی این شرکت با حضور مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار مهندس بهزاد درخشان ، ریاست هیئت مدیره مهندس علی کریمپور ، سایر اعضای هیئت مدیره ، بازرسین و نماینده ی سازمان تعاون برگزار شد. لیکن به علت عدم حضور نصف به علاوه یک اعضا با توجه به مفاد ماده ۲۴ اساسنامه این جلسه رسمیت نیافت و مقرر گردید تاریخ نوبت دوم مجمع عادی در آینده ی نزدیک آگهی گردد.

 

درباره مدیر سایت