مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی انقلاب

مهندس علی کریم پور

مهندس علی کریم پور