انجمن بانوان فرهیخته تعاونی روستایی انقلاب با مدیریت خانم ملوک رهنما،  در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۵، میزبان مراسم افطاری حدود ۲۰۰ نفر از بانوان سهامدار انجمن بانوان تعاونی انقلاب در رستوران ارکیده بود.

این مراسم به منظور اکرام بانوان فرهیخته ی شهریار وبا حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره تعاونی انقلاب و جمع کثیری از روزه داران محترم برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی  ریاست انجمن خانم ملوک رهنما  و معاونت سرکار خانم فرشته درخشان  در رابطه با اهداف این انجمن که مهم ترین آن احداث پارک بانوان و آژانس بانوان برای رضایت خاطر هر چه بیشتربانوان محترم منطقه، آغاز شد  در ادامه با معرفی سرکار خانم اسمی خانی  به عنوان مدیر اجرایی انجمن بانوان همراه شد  و پس از صرف افطاری و شام در فضای گرم و صمیمی با سخنرانی مهندس بهزاد درخشان مدیر عامل محترم شرکت تعاونی بزرگ انقلاب پایان گرفت.

انجمن بانوان فرهیخته تعاونی روستایی انقلاب در سال ۱۳۹۱ با هدف  ارتقای سطح علمی ، اجتماعی و فرهنگی بانوان محترم شهرستان شهریار تشکیل گردید.