آدرس :شهریار خیابان مصطفی خمینی ,(کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوچه نور 

تلفن: ۶۵۲۴۶۸۱۰

      ۶۵۲۶۵۲۶۲

      ۶۵۲۴۵۳۹۴

 

 معوقات

 

 

 

دستگاه  pos

 

 

واحد کلر

 

 ریاست امور شعب :

 

بازرس:

انفرماتیک :