هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

تصویر

مشاور مدير عامل و منشی هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار
علی کریم پور

ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار


تصویر

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار

تصویر

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار

بازرسین

تصویر

بازرس شرکت تعاونی انقلاب