هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

بهزاد درخشان

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار
سید ولی اله ترابی

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار
مهدی ترابی

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار

علی رهگذر

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار
عباس درخشان

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار

بازرسین

محمود رهگذر

بازرس شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار
علیرضا رهگذر

بازرس شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار