هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار
علی کریم پور

ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار
سید ولی اله ترابی

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار

بهروز رهنما

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار
محمد درخشان

عضو هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار

بازرسین

علی رهگذر

بازرس شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار
مهدی ترابی

بازرس شرکت تعاونی انقلاب