هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


مشاور مدير عامل و منشی هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار


ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریارنائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار


عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار

بازرسین


بازرس شرکت تعاونی انقلاب