آدرس :شهریار عباس آباد نبش تقاطع شهید مطهری و طباطبایی 

تلفن: ۶۵۲۵۵۳۲۰

      ۶۵۲۵۵۳۴۰