آدرس : اندیشه فاز ۱  بین چهارم و پنجم غربی 

تلفن :۶۵۵۲۱۸۰۰-۲