هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار


عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی انقلاب شهریار

بازرسین

سید مهدی ترابی


بازرس شرکت تعاونی انقلاب