تلفن دفتر: ۶۵۲۲۲۵۱۲ – ۶۵۲۴۵۴۸۰ – ۶۵۲۴۶۸۱۰

تلفن شعبه مرکزی: ۶۵۲۴۵۳۹۵ – ۶۵۲۴۵۳۹۴

فکس دفتر: ۶۵۲۲۶۱۸۳

فکس شعبه مرکزی: ۶۵۲۷۶۸۹۲

آدرس دفتر و شعبه مرکزی:

شهریار ، خیابان  شهید مصطفی خمینی (کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوی نور