اعزام تیم روابط عمومی و اجرائی به کرمانشاه

 اعزام تیم روابط عمومی و اجرائی تعاونی انقلاب جهت شناسایی مناطق زلزله زده و توزیع کمک های مردمی

 

شماره حساب ۴۴۴۴ تعاونی انقلاب پذیرای کمک های شما عزیزان دلسوز به هموطنانمان در سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده می باشد .