گزارش تصویری از “جشن پایان سال ٩۶”

عید واقعی وقتیست که پایان سال را جشن بگیری، نه آغاز سالی را که هنوز، از اتفاقات آن خبر نداری.