گزارش تصویری از اعزام تیم روابط عمومی و اجرائی به کرمانشاه

گزارش تصویری از اعزام تیم روابط عمومی و اجرائی تعاونی انقلاب جهت شناسایی مناطق زلزله زده و توزیع کمک های مردمی
شماره حساب ۴۴۴۴ تعاونی انقلاب پذیرای کمک های شما عزیزان دلسوز به هموطنانمان در سرپل ذهاب