گزارش تصویری از مراحل برداشت برای صادرات به کشور روسیه

  • نهاده ها و کلینیک گیاه پزشکی

افتخاری دیگر برای مردم شهریار
گزارش تصویری از مراحل برداشت ، آماده سازی و نگهداری محصولات در مزارع وسیع صادراتی شرکت تعاونی انقلاب شهریار در دزفول برای صادرات به کشور روسیه