فروشگاه لوازم کشاورزی

توزیع  انواع سموم و آفات نباتی

انواع کود شیمیایی و الی

انواع ادوات کشاورزی

راهنمایی تخصصی جهت استفاده از سموم و مواد ریزمغذی

باز پرداخت به صورت اقساط پس از برداشت محصول

آدرس: شهریار خیابان مسعود درخشان -تلفن:۶۵۲۵۵۶۱۶