هم اندیشی تعاونی انقلاب

اولین جلسه هم اندیشی شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار 

پیرامون مسائل آتی و جاری شرکت تحت عنوان کانون مشاوران،

 در تاریه دوشنبه١٧مهر١٣٩۶

در ساختمان مرکزی تعاونی باحضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برگزار گردید .