هیئت مدیره

logo

اعضای هیئت مدیره

شرکت تعاونی انقلاب شهریار

علی رهگذر

علی رهگذر

نایب رییس هیئت مدیره
سید مهدی ترابی

سید مهدی ترابی

منشی هیئت مدیره
عباس درخشان

عباس درخشان

عضو هیئت مدیره
logo

بازرسین

شرکت تعاونی انقلاب شهریار