شرایط انتقال سهام شرکت تعاونی انقلاب

انتقال سهام فقط به خانواده درجه یک امکان پذیر می باشد

در زمان انتقال سهام میبایست برگه اصلی انحصار وراثت و تمامی وراث حضور داشته باشند

کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن

تحویل گیرنده میبایست دو قطعه عکس ۴*۳ به همراه کپی شناسنامه تمامی صفحات و کارت ملی  به همراه داشته باشد

همراه داشتن اصل دفترچه