اعضای شرکت


رئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب

مدیر عامل شرکت تعاونی انقلاب


عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب
عباس درخشان

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب

عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی انقلاب

حمید رضا دمرچیلو


بازرس شرکت تعاونی انقلاب

حاج احمد درخشان


بازرس شرکت تعاونی انقلاب